Chế độ tài chính

[ - ] Text [ + ]

Xác định mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp từ 01/07/2013

Ngày 27 tháng 06 năm 2013 chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2013/NĐ-CP về mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và lực lượng vũ trang.

Mức lương cơ sở để làm căn cứ: Xác định mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác; Xác định các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở…

Thời điểm áp dụng: Mức lương cơ sở áp dụng: 1.150.000 đồng/tháng từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều chỉnh mức lương cơ sở: Mức lương cơ sở được điều chỉnh trên cơ sở khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Như vậy mức lương tối thiểu chung sẽ chính thức tăng 100.000 đồng từ ngày 1/7/2013 từ mức 1.050.000 đồng/tháng lên mức 1.150.000 đồng/tháng

Theo đó, đối với cán bộ, công chức, viên chức, mức lương mới áp dụng từ ngày 1/7/2013 được tính theo công thức:

Mức lương thực hiện từ 1/7/2013 = Mức lương cơ sở x   Hệ số lương hiện hưởng

Các khoản phụ cấp tính theo mức lương tối thiểu chung được tính là:

Mức phụ cấp thực hiện từ 1/7/2013 = Mức lương cơ sở x Hệ số phụ cấp hiện hưởng

DDH
Cập nhật lần cuối + 17/09/2013 1:20:00 CH
Lượt xem:109