Chế độ kế toán kiểm toán

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Một số lưu ý khi thực hiện kiểm toán tập đoàn

 

Đơn vị Kiểm toán tập đoàn khi chấp nhận dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính tập đoàn cần lưu ý:

Trách nhiệm kiểm toán: Báo cáo kiểm toán về báo cáo tài chính tập đoàn không được để cập đến kiểm toán viên đơn vị thành viên, trừ khi pháp luật và các quy định có yêu cầu. Trong mọi trường hợp sẽ không làm giảm trách nhiệm của thành viên BGĐ phụ trách tổng thể cuộc kiểm toán tập đoàn và của doanh nghiệp kiểm toán tập đoàn đối với ý kiến trên báo cáo kiểm toán tập đoàn.

Hợp đồng kiểm toán: Thành viên BGĐ đơn vị kiểm toán cần có sự trao đổi để thống nhất trong hợp đồng kiểm toán để được các quyền: Được trao đổi với kiểm toán viên đơn vị thành viên, quyền được xem xét hồ sơ kiểm toán của các đơn vị thành viên, quyền tiếp cận, trao đổi các thông tin với các đơn vị thành viên, tiếp cận với Ban quản trị đơn vị thành viên…

Hồ sơ kiểm toán của kiểm toán: Cần lưu trữ đầy đủ các bằng chứng kiểm toán thu thập được tại tập đoàn cũng như thu thập, ghi chép các thủ tục đã thực hiện của các kiểm toán viên đơn vị thành viên...

….

VPA

VP
Cập nhật lần cuối + 11/09/2013 8:51:00 SA
Lượt xem:3257