Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật Báo cáo Minh Bạch của NVT tháng 11/2020 về việc Báo giảm kiểm toán viên được chấp thuận cho đơn vi có lợi ích công chúng

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v Báo giảm kiểm toán viên

 

                                                                   
                                                                    THÔNG BÁO CẬP NHẬT

            (Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)


Tính đến 03/11/2020:

Tình hình báo giảm kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công 

chúng năm 2020 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tính đến 03/11/2020:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán

Thời gian báo giảm

Lý do

Nam

Nữ

Số

Thời hạn

 

 

Từ

Đến

 

 

1

Hồ Xuân Hè

1982

 

PTGĐ

1603-2018-124-1

01/01/2018

31/12/2022

02/11/2020

Vi phạm hồ sơ kiểm toán

2

Vũ Thị Thiết

 

1990

KTV

3980-2017-124-1

13/07/2017

31/12/2021

02/11/2020

Vi phạm hồ sơ kiểm toán

Lý do báo giảm: Quyết định số 6583/UBCK-QLCB ngày 02/11/2020 về việc đình chỉ kiểm toán viên chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020, đối với kiểm toán viên Hồ Xuân Hè và Vũ Thị Thiết.Cập nhật lần cuối + 12/11/2020 10:00:00 SA
Lượt xem:193