Tin hoạt động

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật bổ sung thông tin báo cáo minh bạch tháng 11 (Về việc kiểm toán cho các đơn vị có LICC năm 2021)

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v  Công ty được chấp thuận kiểm toán các 

đơn vị có lợi ích công chúng năm 2021

 

                                                                   
                                                                    THÔNG BÁO CẬP NHẬT

            (Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)


Tính đến 12/11/2020:


Theo Quyết định số 1773/QĐ-BTC ngày 12/11/2020 Bộ tài chính đã chấp thuận cho Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt và các kiểm toán viên được thực hiện kiểm toán cho các đơn vị có LICC 2021, cụ thể như sau:


Cập nhật lần cuối + 01/12/2020 10:23:00 SA
Lượt xem:365