Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Những quy định mới trong Thông tư 28/2011/TT-BTC về kê khai thuế, tính thuế năm 2011


Thông tư 28 /2011/TT-BTC ban hành ngày 28 tháng 02 năm 2011, thay thế Thông tư 60/2007/TT-BTC ngày 14/06/2007 của Bộ Tài chính về Luật quản lý thuế. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 14/4/2011.

Thông tư 28 được ban hành điều chỉnh Luật quản lý thuế, kéo theo sự thay đổi trong thủ tục kê khai thuế, tính thuế. Vậy, những điểm mới trong kê khai thuế, tính thuế và nộp thuế theo Thông tư 28 là gì?

Một là, Không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Trong thời gian tạm ngừng kinh doanh và không phát sinh nghĩa vụ thuế thì người nộp thu ế không phải nộp hồ sơ khai thuế của thời gian tạm ngừng hoạt động kinh doanh.

Tuy nhiên, trước khi tạm ngừng kinh doanh, người nộp thuế phải có thông báo bằng văn bản gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất năm (5) ngày trước khi tạm ngừng kinh doanh. Nội dung thông báo mời bạn đọc xem chi tiết trong Điểm e, Khoản 1, Điều 9, Thông tư 28.

Hai là, Khai bổ sung hồ sơ khai thuế:

Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót, nhầm lẫn gây ảnh hưởng đến số thuế phải nộp thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.

Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm tăng số tiền thuế phải nộp hoặc giảm số tiền thuế đã được hoàn, căn cứ vào hồ sơ khai bổ sung, điều chỉnh người nộp thuế nộp số tiền thuế tăng thêm hoặc nộp lại số tiền thuế đã được hoàn, đồng thời tự xác định số tiền phạt chậm nộp.

Các trường hợp kê khai, điều chỉnh bổ sung khác được hướng dẫn rất cụ th ể thông qua các ví dụ. Chi tiết tại Khoản 5, Điều 9 Thông tư 28.

Ba là, về Địa điểm nộp hồ sơ khai thuế:

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế; hồ sơ khai phí, lệ phí và khoản thu khác thuộc ngân sách nhà nước tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Một số trường hợp cụ thể địa điểm nộp hồ sơ khai thuế quy định chi tiết trong Khoản 6, Điều 9 Thông tư 28.

Cập nhật lần cuối + 07/06/2011 1:06:00 CH
Lượt xem:839