Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]

Tổng cục thuế trả lời Kiểm toán Nhà Nước về Thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 628/KTNN-CNVI ngày 06/6/2013 của Kiểm toán Nhà nước đề nghị làm rõ một số nội dung liên quan đến xác định thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại do Kiểm toán Nhà nước đang kiểm toán Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT)

Ngày 16/08/2013 Tổng cục thuế đã có công văn số 2681/TCT-CS trả lời Kiểm toán Nhà nước đối với trường hợp thuế GTGT đầu vào, đầu ra liên quan đến hoạt động khuyến mại hàng hóa dịch vụ. Cụ thể nội dung công văn như sau:

Tại điểm 2.4a Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn như sau:
"2.4. Sử dụng hóa đơn, chứng từ đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng và tiêu dùng nội bộ đối với tổ chức, cá nhân kê khai, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ:

Đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ (sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại) thì phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền; dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo".
Điểm 1.2 c6 Mục III Phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC, Khoản 5 Điều 14 Mục I Chương II Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 hướng dẫn:

"Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, biếu, tặng, khuyến mại, quảng cáo dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ".

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định: "Điều 15. Thông báo về việc tổ chức thực hiện khuyến mại

1. Thương nhân thực hiện các hình thức khuyến mại quy định tại Mục 2 Chương này phải gửi thông báo bằng văn bản về chương trình khuyến mại đến Sở Thương mại nơi tổ chức khuyến mại chậm nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước khi thực hiện khuyến mại".

Khoản 4 Điều 37 Nghị định số 25/2011/NĐ-CP ngày 06/4/2011 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Viễn thông quy định:

"Điều 37. Quản lý khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng.

4. Khi thực hiện chương trình khuyến mại đối với dịch vụ viễn thông, hàng hóa viễn thông chuyên dùng, doanh nghiệp viễn thông phải thông báo với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông và Sở Thông tin và Truyền thông địa phương. Trước khi thực hiện chương trình khuyến mại giảm giá đối với các dịch vụ trong Danh mục dịch vụ viễn thông phải đăng ký giá cước, doanh nghiệp viễn thông phải đăng ký với cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông"

Căn cứ quy định trên, trường hợp doanh nghiệp viễn thông thuộc Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) thực hiện chương trình khuyến mại thì:

- Thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa (kể cả hàng hóa mua ngoài hoặc hàng hóa do doanh nghiệp tự sản xuất) mà doanh nghiệp sử dụng để cho, khuyến mại dưới các hình thức, phục vụ cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT thì được khấu trừ.

Cập nhật lần cuối + 05/10/2013 4:11:00 CH
Lượt xem:6831