Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế...

Ngày 17/10/2013, Bộ tài chính (Vụ chính sách Thuế) đã có công văn số 13675/BTC-CST ngày 14/10/2013 trả lời các vướng mắc của Hội viên, Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) về thời điểm phát hành hóa đơn đối với hoạt động cung cấp dịch vụ, như sau:

"... Căn cứ vào khoản 2 Điều 5 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; điểm a khoản 2 Điều 14 Thông tư số 153/2010/TT-BTC ngày 28/09/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; thì:

Trường hợp tổ chức cung ứng dịch vụ kế toán, dịch vụ kiểm toán, tư vấn tài chính, dịch vụ báo cáo thuế; thẩm định giá; khảo sát, thiết kế kỹ thuật; tư vấn giám sát; lập dự án đầu tư xây dựng; nhận tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để đảm bảo thực hiện hợp đồng (tại thời điểm nhận tiền chưa cung cấp dịch vụ, chưa thực hiện hợp đồng) thì tổ chức cung ứng dịch vụ không phải xuất hóa đơn GTGT đối với khoản tiền đặt cọc hoặc tạm ứng để bảo đảm thực hiện hợp đồng này."

DDH
Cập nhật lần cuối + 03/11/2013 9:33:00 CH
Lượt xem:160