Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Công khai Báo cáo minh bạch của Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2016 (Cập nhật đến 05/09/2017)

Thực hiện Thông tư số 183/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính về kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng và Công văn số 4464/BTC-CĐKT ngày 08/04/2013 của Vụ Chế độ Kế toán và Kiểm toán về việc công khai Báo cáo minh bạch của các Tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt công khai Báo cáo minh bạch (cập nhật đến 05/09/2017) như sau:

Phụ lục thay đổi Báo cáo Minh Bạch đến này 05/09/2017

Chi tiết tài liệu kèm theo phụ lục:

 - Thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 15 ngày 22/05/2017: 

- Thông báo về việc Giảm Kiểm toán viên Nguyễn Thị Thanh Hương khỏi danh sách được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán

Thông báo về việc Tăng Kiểm toán viên Nguyễn Hữu Thắng trong danh sách được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán


Cập nhật lần cuối + 08/09/2017 12:39:00 CH
Lượt xem:2595