Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật bổ sung thông tin báo cáo minh bạch tháng 11 (Về việc kiểm toán cho các đơn vị có LICC thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021)

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v  Công ty được chấp thuận kiểm toán các 

đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán 

năm 2021

 

                                                                   
                                                                    THÔNG BÁO CẬP NHẬT

            (Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)


Tính đến 19/11/2020:


Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 theo Quyết định số 760/QĐ-UBCK ngày 19/11/2020 của Ủy ban chứng khoán, cụ thể như sau:

Cập nhật lần cuối + 01/12/2020 10:21:00 SA
Lượt xem:374