Nhân sự chủ chốt

CN, KTV. Lưu Thị Thúy Anh - Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0158/KTV ngày 18/5/1999
Số điện thoại: 0912.513.589

 

Cử nhân kinh tế - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, năm 1986.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 1999.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.

9 năm kinh nghiệm làm kế toán tại Công ty Dệt Vĩnh Phú.
7 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính.
4 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng tại Công ty Phát hành Báo chí Trung ương.
4 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng công ty Nhà nước. 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại các tổ chức tín dụng.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Tham gia đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho AASC.

CN, KTV. Lê Thị Hạ - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0082/KTV ngày 18/5/1999

 

Cử nhân kinh tế - Đại học Tài chính Kế toán  năm 1969.
Cử nhân Luật năm 1999.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 1999.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.

22 năm kinh nghiệm giảng dạy kế toán trường Đại học TC-KT Hà Nội và Trường Đại học TC-KT Tp Hồ Chí Minh.
4 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán VACO.
08 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
12 năm kinh nghiệm hành nghề và làm Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt.
2 năm kinh nghiệm hành nghề và làm Phó Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng công ty Nhà nước. 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại các tổ chức tín dụng.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Tham gia đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho A&C, Tâm Việt và NVT

CN, KTV. Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số Đ.0053/KTV ngày 18/5/1999

 

Thạc sỹ Kinh tế - Học viện Tài chính năm 2003.
Cử nhân Kinh tế - Học Viện Tài chính năm 1982.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 1999.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2010.
Thẩm định viên về giá năm 2011.

9 năm kinh nghiệm giảng dạy kế toán trường Học Viện Tài Chính.
10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán AASC.
10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
05 năm kinh nghiệm hành nghề và làm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng công ty Nhà nước. 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại các tổ chức tín dụng.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Tham gia đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho AASC, A&C và NVT

KTV. Trương Thị Thảo - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0377/KTV ngày 2/5/2000

 

Cử nhân Kinh tế - Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 1976.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2000
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.
20 năm kinh nghiệm giảng dạy tài chính, kế toán tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
3 năm kinh nghiệm quản lý tài chính, kế toán tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
9 năm kinh nghiệm kiểm toán chuyên ngành tại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
4 năm kinh nghiệm kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Nhân Việt.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các đơn vị trong Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Đào tạo nhiều thế hệ kế toán trưởng, trưởng phòng kinh doanh, kế toán viên cho các đơn vị thành viên của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

CN, KTV. Đào Duy Hưng - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 2017/KTV ngày 23/02/2011

 

Cử nhân Kinh tế - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, năm 1999.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2011.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.
7 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại Công ty XDCTGT 875.
Hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Nhân Việt từ năm 2011.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho NVT.

CN, KTV. Nguyễn Thị Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hà Nội
Chứng chỉ kiểm toán viên số 1960/KTV ngày 28/04/2010

 

Cử nhân Kinh tế - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, năm 2004.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2010.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.
7 năm kinh nghiệm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .
Hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2011.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho A&C và NVT

CN, KTV. Võ Công Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hồ Chí Minh
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0486/KTV năm 2001

 

Cử nhân Kinh Tế - Đại học kinh tế TP HCM, năm 2002. Cử nhân Luật năm 1999 
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2001.
10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 
10 năm kinh nghiệp hành nghề kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt
Hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2014 đến nay 

Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho A&C và NVT