Chi tiết tin

Cập nhật thông tin Báo cáo minh bạch tháng 08/2023 (V/v Báo Tăng Kiểm toán viên )

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Báo tăng kiểm toán viên

 

                                                                  THÔNG BÁO CẬP NHẬT

                         (Bổ sung thông tin Báo cáo minh bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 21/08/2023:

Tình hình báo tăng kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận hành nghề kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt tính đến 21/08/2023:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Thời gian báo tăng

 

 

Lý do

 

 

Nam

Nữ

Số

Thời hạn

Từ

Đến

1

Trần Lưu Phong

1992

 

KTV

6162-2023-124-1

21/08/2023

31/12/2027

21/08/2023

Đăng ký bổ sung

2

Nguyễn Thị Vân Anh

 

1995 

KTV

6023-2023-124-1

21/08/2023

31/12/2027

21/08/2023

Đăng ký bổ sung

DH

Lượt xem:34