Chi tiết tin

Cập nhật thông tin Báo cáo minh bạch tháng 4/2024 (Thông báo thay đổi Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh)

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Thông báo thay đổi Đăng ký hoạt động của Chi nhánh Hồ Chí Minh

 

THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch

của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 04/04/2024:

Công ty được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh lần 7.

 

DH

Lượt xem:37