Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd

Chế độ tài chính

Bộ Tài chính ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ 01/01/2014
Bộ Tài chính ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng từ 01/01/2014

Ngày 06/12/2012, Bộ Tài Chính ra Thông tư 214/2012/TT-BTC ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam áp dụng đối với doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam, kiểm toán viên hành nghề và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập.

Hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con
Hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con

Ngày 26 tháng 07 năm 2013 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có công văn số 2735/LĐTBXH-BHXH Trả lời về việc Hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con

Xác định mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp từ 01/07/2013
Xác định mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp từ 01/07/2013

Ngày 27 tháng 06 năm 2013 chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2013/NĐ-CP về mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, người hưởng lương, phụ cấp và người lao động làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

Chính thức xác định các doanh nghiệp phải bán lại ngoại tệ từ 1/7
Chính thức xác định các doanh nghiệp phải bán lại ngoại tệ từ 1/7

Ngân hàng Nhà nước chính thức ban hành văn bản quy định và hướng dẫn việc mua, bán ngoại tệ của tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước.