Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd

Chính sách thuế

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế...
Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế...

Thời điểm xuất hóa đơn GTGT đối với trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm toán, dịch vụ khác

Bộ tài chính ban hành thông tư số 141/2013/TT-BTC về việc quy định áp dụng thuế suất thuế TNDN năm 2013 và thuế suất thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 30/11/2013.
Bộ tài chính ban hành thông tư số 141/2013/TT-BTC về việc quy định áp dụng thuế suất thuế TNDN năm 2013 và thuế suất thuế GTGT có hiệu lực từ ngày 30/11/2013.

Ngày 16 tháng 10 năm 2013 Bộ tài chính ban hành thông tư số: 141/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành nghị định số 92/2013/NĐ-CP ngày 13/8/2013 của chính phủ có hiệu lực từ ngày 1/7/2013 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục thuế trả lời Kiểm toán Nhà Nước về Thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại
Tổng cục thuế trả lời Kiểm toán Nhà Nước về Thuế GTGT đối với hoạt động khuyến mại

Ngày 16/08/2013 Tổng cục thuế đã có công văn số 2681/TCT-CS trả lời Kiểm toán Nhà nước đối với trường hợp thuế GTGT đầu vào, đầu ra liên quan đến hoạt động khuyến mại hàng hóa dịch vụ.

Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập từ ngày 01/12/2013
Tăng mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập từ ngày 01/12/2013

Ngày 16/09/2013 Chính phỉ đã ban hành Nghị định 105/2013/NĐ-CP Tăng mức phạt đối với vi phạm về chứng từ kế toán, mở sổ kế toán, hạch toán tài khoản kế toán, xử phạt hành vi vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính, xử phạt hành chính trong lĩnh vực dịch vụ kiểm toán…

Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh ( Dịch vụ kiểm toán được cung cấp ngoại tỉnh có phải kê khai thuế GTGT không ?)
Kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với các hoạt động kinh doanh ngoại tỉnh ( Dịch vụ kiểm toán được cung cấp ngoại tỉnh có phải kê khai thuế GTGT không ?)

Khai thuế GTGT tạm tính theo tỷ lệ phần trăm với Chi cục thuế quản lý địa phương nơi kinh doanh, bán hàng theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011 chỉ áp dụng đối với hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

Một số điểm mới của Thông tư 06 của Chính phủ về thuế giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực thi hành từ ngày 01-3-2012
Một số điểm mới của Thông tư 06 của Chính phủ về thuế giá trị gia tăng (GTGT) có hiệu lực thi hành từ ngày 01-3-2012

Ngày 11 tháng 1 năm 2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp

Ngày 27/12/2011, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng; Nghị định số 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Đề xuất không miễn thuế cổ tức từ các tổ chức tín dụng
Đề xuất không miễn thuế cổ tức từ các tổ chức tín dụng

Theo đề xuất cổ tức được chia từ các ngân hàng cổ phần, các quỹ đầu tư tài chính, các tổ chức tín dụng không được miễn thuế

Chốt đề xuất thu nhập trên 9 triệu đồng
Chốt đề xuất thu nhập trên 9 triệu đồng

Đó là nội dung được Bộ Tài chính thống nhất tại cuộc họp diễn ra hôm qua (22/6) về các vấn đề của thuế thu nhập cá nhân (TNCN).

Đề xuất thu nhập trên 9 triệu đồng mới phải nộp thuế
Đề xuất thu nhập trên 9 triệu đồng mới phải nộp thuế

Đó là một trong hai phương án vừa được Bộ Tài chính báo cáo lên Thường trực Ban Bí thư nhằm hỗ trợ cấp bách người nộp thuế trong khi chờ đợi sửa Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN).