Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Dịch vụ kế toán

- Mở, ghi chép sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kế toán quản trị,...
- Lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kế toán quản trị,...
- Rà soát hệ thống chứng từ kế toán.
- Tư vấn xây dựng bộ máy kế toán, hệ thống tài khoản hữu hiệu nhất.
- Xây dựng quy trình tác nghiệp kế toán, hệ thống mẫu biểu chứng từ, báo cáo kế toán nội bộ phục vụ cho công tác quản lý