Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành

Trên cơ sở hồ sơ quyết toán do Quý khách cung cấp, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt sẽ tiến hành kiểm tra báo cáo quyết toán dự án hoàn thành của Quý khách theo đúng hướng dẫn tại Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam số 1000 - Kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành ban hành kèm theo Thông tư số 67/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015 của Bộ Tài chính;  99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công; thông tư số 96/2021/TT-BTC ngày 11/11/2021 quy định về hệ thống mẫu biểu sử dụng trong công tác quyết toán. Các nội dung chính bao gồm:

  • Kiểm tra hồ sơ pháp lý;
  • Kiểm tra nguồn vốn đầu tư;
  • Kiểm tra chi phí đầu tư;
  • Kiểm tra chi phí đầu tư thiệt hại không tính vào giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
  • Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư, giá trị tài sản bàn giao;
  • Kiểm tra các khoản công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng;
  • Xem xét việc chấp hành của Chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan đối với các ý kiến kết luận của các cơ quan Thanh tra, Kiểm tra, Kiểm toán Nhà nước.

Để thực hiện các nội dung trên, chúng tôi sẽ tiến hành kiểm tra chứng từ, sổ sách kế toán liên quan đến dự án; kiểm tra khối lượng quyết toán các gói thầu, quyết toán các chi phí khác, rà soát đối chiếu với thiết kế, dự toán được duyệt, dự toán phát sinh, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công; kiểm tra việc áp dụng định mức XDCB của Nhà nước, đơn giá XDCB địa phương, đơn giá dự toán được duyệt và các bước thử nghiệm khác mà chúng tôi thấy cần thiết trong từng trường hợp.