Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Kiểm toán báo cáo tài chính

Mục tiêu của cuộc kiểm toán:
Thông qua cuộc kiểm toán, NVT đưa ra ý kiến nhận xét chuyên môn độc lập về Báo cáo tài chính năm của quý khách

Phạm vi công việc kiểm toán bao gồm:
Kiểm toán các chỉ tiêu trên Báo cáo tài chính, bao gồm các báo cáo:
- Bảng Cân đối kế toán
- Kết quả hoạt động kinh doanh
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
- Thuyết minh Báo cáo tài chính

Đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ của quý khách.

Cuộc kiểm toán sẽ phải làm rõ các vấn đề sau:

- Các thông tin tài chính có được lập trên các cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam hay không? Các chế độ và chuẩn mực này có được áp dụng một cách nhất quán không?
- Các thông tin trên các báo cáo tài chính có phản ánh trung thực và hợp lý tình hình tài chính của quý khách hay không?
- Sự tuân thủ các quy định tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước

Cơ sở nêu ý kiến kiểm toán:
Ý kiến của Kiểm toán viên trên Báo cáo kiểm toán về Báo cáo tài chính của quý khách được rút ra từ việc xem xét, đánh giá kết quả kiểm toán của đoàn kiểm toán dựa trên nguyên tắc trọng yếu và các nguyên tắc khác của Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Chuẩn mực áp dụng:
Cuộc kiểm toán được thực hiện theo các quy định hiện hành về kế toán và kiểm toán của Nhà nước Việt Nam, các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam.

Kết quả của cuộc kiểm toán:
Căn cứ trên các kết luận rút ra từ những bằng chứng kiểm toán thu thập được trong quá trình kiểm toán, Công ty Kiểm toán Nhân Việt sẽ lập các báo cáo sau:
- Báo cáo Kiểm toán về Báo cáo tài chính của quý khách.
- Thư quản lý (nếu có) đề cập đến tất cả các phát hiện quan trọng của Kiểm toán viên thu thập được trong quá trình kiểm toán (ngoài những vấn đề đã được nêu trong Báo cáo kiểm toán), những vấn đề Kiểm toán viên thấy cần lưu ý nhằm giúp quý khách hoàn thiện hơn nữa hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác quản lý tài chính, kế toán.

Thông qua kiểm toán sẽ giúp quý khách:
- Dễ dàng thuyết phục người đọc báo cáo tài chính về tính trung thực, hợp lý trong các Báo cáo tài chính của Quý khách.
- Là cách hữu hiệu để khẳng định sự minh bạch trong công tác quản lý tài chính của Quý khách.
- Nâng cao chất lượng hệ thống kiểm soát nội bộ.