Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Nhân sự chủ chốt

CN, KTV. Lưu Thị Thúy Anh - Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0158/KTV ngày 18/5/1999
Số điện thoại: 0912.513.589

 

Cử nhân kinh tế - Đại học Tài chính Kế toán Hà Nội, năm 1986.
Thạc sỹ kế toán - Đại học thương mại năm 2020.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 1999.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.
9 năm kinh nghiệm làm kế toán tại Công ty Dệt Vĩnh Phú.
7 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán (AASC) - Bộ Tài chính.
4 năm kinh nghiệm làm Kế toán trưởng tại Công ty Phát hành Báo chí Trung ương.
4 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn Thăng Long.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng công ty Nhà nước. 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại các tổ chức tín dụng.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Tham gia đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho AASC.

CN, KTV. Lê Thị Hạ - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0082/KTV ngày 18/5/1999

 

Cử nhân kinh tế - Đại học Tài chính Kế toán  năm 1969.
Cử nhân Luật năm 1999.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 1999.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.
22 năm kinh nghiệm giảng dạy kế toán trường Đại học TC-KT Hà Nội và Trường Đại học TC-KT Tp Hồ Chí Minh.
4 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán VACO.
08 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
12 năm kinh nghiệm hành nghề và làm Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt.
Kinh nghiệm hành nghề và làm Phó Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2014 đến nay.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng công ty Nhà nước. 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại các tổ chức tín dụng.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Tham gia đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho A&C, Tâm Việt và NTV

CN, KTV. Nguyễn Thị Hồng Thanh - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số Đ.0053/KTV ngày 18/5/1999

 

Thạc sỹ Kinh tế - Học viện Tài chính năm 2003.
Cử nhân Kinh tế - Học Viện Tài chính năm 1982.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 1999.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2010.
Thẩm định viên về giá năm 2011.
9 năm kinh nghiệm giảng dạy kế toán trường Học Viện Tài Chính.
10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Phó Giám đốc Công ty Kiểm toán AASC.
10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán và làm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
Kinh nghiệm hành nghề và làm Phó Tổng Giám đốc tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2011 đến nay.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng công ty Nhà nước. 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại các tổ chức tín dụng.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh. 
Tham gia đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho AASC, A&C và NTV

CN, KTV. Đào Duy Hưng - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 2017/KTV ngày 23/02/2011

 

Cử nhân kinh tế - Đại học TCKT Hà Nội năm 2000.
Thạc sỹ kế toán - Đại học thương mại năm 2020 .
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2011.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.
7 năm kinh nghiệm làm kế toán tổng hợp tại Công ty XDCTGT 875.
Kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Nhân Việt từ năm 2008 đến nay.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho NTV

CN, KTV. Võ Công Tuấn - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hồ Chí Minh
Chứng chỉ kiểm toán viên số 0486/KTV năm 2001

 

Cử nhân Kinh Tế - Đại học kinh tế TP HCM, năm 2002. Cử nhân Luật năm 1999 
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2001.
10 năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 
10 năm kinh nghiệp hành nghề kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán Tâm Việt
Kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2014 đến nay 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho A&C và NTV

CN, KTV. Nguyễn Thị Hạnh - Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc CN Hà Nội
Chứng chỉ kiểm toán viên số 1690/KTV ngày 28/04/2010

 

Cử nhân Kinh tế - Học viện tài chính, năm 2004.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2010.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2013.
7 năm kinh nghiệm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C .
Kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2011 đến nay.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho A&C và NTV

CN, KTV. Nguyễn Văn Tân - Phó Tổng Giám đốc, phó Giám đốc CN Hà Nội
Chứng chỉ kiểm toán viên số 5348/KTV ngày 22/09/2020

 

Cử nhân Kế toán - Học viện tài chính, năm 2013 
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2020.
Có nhiều năm kinh nghiệm hành nghề kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C. 
Kinh nghiệm kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2011 đến nay 
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho A&C và NTV

CN, KTV. Huỳnh Hữu Phước - Phó Tổng Giám đốc, phó Giám đốc CN Hồ Chí Minh
Chứng chỉ kiểm toán viên số 1762/KTV ngày 23/02/2011

 

Cử nhân Kinh tế - Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2003.
Kỹ sư kinh tế xây dựng - Đại học xây dựng, năm 2010 
Kiểm toán viên cấp Nhà nước.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn (A&C).
Kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2014 đến nay.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho NTV.

CN, KTV. Nguyễn Thị Lan Hương - Phó Tổng Giám đốc
Chứng chỉ kiểm toán viên số 3509/KTV ngày 15/11/2015

 

Cử nhân kế toán - Đại học Thương Mại năm 2009.
Thạc sỹ kế toán - Đại học thương mại năm 2020.
Kiểm toán viên cấp Nhà nước năm 2015.
Chứng chỉ hành nghề dịch vụ làm thủ tục về thuế.
Kinh nghiệm hành nghề kiểm toán tại Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt từ năm 2009 đến nay.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán, xác định giá trị doanh nghiệp tại các Tổng Công ty Nhà nước.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính kế toán tại nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
Phụ trách và trực tiếp thực hiện nhiều cuộc kiểm toán, tư vấn tài chính tại nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Đào tạo nhiều thế hệ kiểm toán viên cho NTV.