Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Soát xét báo cáo tài chính

Mục tiêu của dịch vụ soát xét báo cáo tài chính:
Soát xét báo cáo tài chính nhằm đưa ra ý kiến kết luận là không (hoặc có) phát hiện ra sự kiện trọng yếu nào làm cho kiểm toán viên cho rằng báo cáo tài chính đã không được lập phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam (hoặc chuẩn mực kế toán được chấp nhận), xét trên mọi khía cạnh trọng yếu.

Tuy nhiên, việc soát xét báo cáo tài chính không cung cấp tất cả bằng chứng kiểm toán và cũng không đưa ra sự đảm bảo hợp lý như một cuộc kiểm toán báo cáo tài chính.

Phạm vi công việc soát xét báo cáo tài chính:
Tùy theo yêu cầu cụ thể, phạm vi của một cuộc soát xét báo cáo tài chính sẽ bao hàm các nội dung khác nhau, có thể soát xét toàn bộ báo cáo tài chính hoặc soát xét từng nội dung cụ thể trong báo cáo tài chính.


Đảm bảo vừa phải:
Công tác soát xét báo cáo tài chính sẽ cung cấp mức độ đảm bảo vừa phải rằng các thông tin đã soát xét không chứa đựng những sai sót trọng yếu, và thể hiện bởi ý kiến đảm bảo vừa phải

Cơ sở nêu ý kiến soát xét:
Ý kiến của Kiểm toán viên trên Báo cáo soát xét Báo cáo tài chính của quý khách được rút ra từ việc xem xét, đánh giá kết quả soát xét của đoàn kiểm toán dựa trên nguyên tắc trọng yếu và các nguyên tắc khác của Hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam.

Chuẩn mực áp dụng:
Cuộc kiểm toán được thực hiện theo các quy định hiện hành về kế toán và kiểm toán của Nhà nước Việt Nam, các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt Nam.

Kết quả của dịch vụ:
Căn cứ trên các kết luận rút ra từ những bằng chứng kiểm toán thu thập được trong quá trình soát xét, Công ty Kiểm toán Nhân Việt sẽ lập các báo cáo sau:
- Báo cáo kết quả soát xét Báo cáo tài chính của quý khách.
- Thư quản lý (nếu có) đề cập đến tất cả các phát hiện quan trọng của Kiểm toán viên thu thập được trong quá trình soát xét (ngoài những vấn đề đã được nêu trong Báo cáo soát xét), những vấn đề Kiểm toán viên thấy cần lưu ý nhằm giúp quý khách hoàn thiện hơn nữa hệ thống kiểm soát nội bộ và công tác quản lý tài chính, kế toán.