Chi tiết tin

Thông báo Bổ sung kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có LICC thuộc Lĩnh Vực Chứng khoán năm 2024 (Lê Mỹ Trang)

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Báo tăng kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có LICC thuộc lĩnh vực chứng khoán (Lê Mỹ Trang)

 

                                                                 THÔNG BÁO CẬP NHẬT

                  (Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 27/02/2024:

Thông báo tăng kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho các đơn vị có LICC thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024 của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Thời gian báo tăng

 

 

Lý do

 

 

Nam

Nữ

Số

Thời hạn

Từ

Đến

1

Lê Mỹ Trang

 

 1987

Kiểm toán viên

3764-2021-124-1

27/02/2024

31/12/2024

27/02/2024

Đăng ký bổ sung theo QĐ 1189/UBCK-QLCB ngày 27/02/2024

 

DH

Lượt xem:43