Chi tiết tin

Thông Báo Giảm kiểm toán viên Nguyễn Quỳnh Trang trong danh sách Kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại Công ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Báo giảm kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại Công ty

 

                                                                   THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 01/02/2024:

Thông báo tình hình báo giảm kiểm toán viên hành nghề tại Công ty:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Thời gian báo giảm

 

Lý do

 

Số

Thời hạn

Từ

Đến

1

Nguyễn Thị Quỳnh Trang

Kiểm toán viên

5386-2024-124-1

10/01/2024

31/12/2024

01/02/2024

Chấm dứt hợp đồng lao động

DH

Lượt xem:37