Chi tiết tin

Thông Báo Giảm kiểm toán viên Trương Thị Thảo trong danh sách Kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại Công ty

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Báo giảm kiểm toán viên đăng ký hành nghề tại Công ty

 

                                                                   THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 01/03/2024:

Thông báo tình hình báo giảm kiểm toán viên hành nghề tại Công ty:

STT

Họ và tên

 

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Thời gian báo giảm

Lý do

 

Số

Ngày cấp

1

Trương Thị Thảo

   1952

Kiểm toán viên

0377-2023-124-1

17/10/2022

01/03/2024

Chấm dứt hợp đồng lao động

DH

Lượt xem:37