Chi tiết tin

Thông Báo Giảm kiểm toán viên Trương Thị Thảo trong danh sách Kiểm toán viên được kiểm toán cho các đơn vị có LICC thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2024

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Báo giảm kiểm toán viên

 

                                                                   THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 08/03/2024:

Tình hình báo giảm kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2024:

STT

Họ và tên

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán

Thời gian báo giảm

 

Lý do

 

Số

Thời hạn

Từ

Đến

1

Trương Thị Thảo

Kiểm toán viên

0377-2023-124-1

01/01/2024

31/12/2024

08/03/2024

Báo giảm theo CV số 1433/UBCK-QLCB ngày 08/03/2024

 

DH

Lượt xem:48