Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Tư vấn kế toán

+ Tư vấn doanh nghiệp những chính sách thuế hiện hành

+ Thực hiện tư vấn thiết lập hồ sơ thuế ban đầu cho doanh nghiệp

+ Tư vấn báo cáo thuế theo các mốc ngày – tháng – quý – năm đảm bảo đúng quy định

+ Tư vấn hệ thống sổ sách kế toán doanh nghiệp và quyết toán thuế đúng quy định

+ Tư vấn xây dựng mô hình kế toán doanh nghiệp hiệu quả bền vững

+ Tư vấn hoàn thiện sổ sách kế toán doanh nghiệp