Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Tư vấn tài chính

- Hỗ trợ kiến thức về tài chính và quản lý tài chính
- Lập báo cáo đầu tư dự án
- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư
- Phân tích tài chính doanh nghiệp
- Lựa chọn nguồn vốn đầu tư, tối ưu hóa cơ cấu vốn để đem lại lợi ích kinh tế tối đa cho Quý khách
- Xây dựng quy chế tài chính, qui chế quản lý nội bộ
- Tư vấn về cho thuê tài chính, tín dụng ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng.