Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
Co., Ltd
Tư vấn tài chính kế toán
Tư vấn tài chính, tín dụng:

- Hỗ trợ kiến thức về tài chính và quản lý tài chính
- Lập báo cáo đầu tư dự án
- Đánh giá hiệu quả dự án đầu tư
- Phân tích tài chính doanh nghiệp
- Lựa chọn nguồn vốn đầu tư, tối ưu hóa cơ cấu vốn để đem lại lợi ích kinh tế tối đa cho Quý khách
- Xây dựng quy chế tài chính, qui chế quản lý nội bộ
- Tư vấn về cho thuê tài chính, tín dụng ngân hàng và các dịch vụ ngân hàng.

 


Dịch vụ kế toán:
- Mở, ghi chép sổ kế toán, lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kế toán quản trị,...
- Lập Báo cáo tài chính, báo cáo thuế, báo cáo kế toán quản trị,...
- Rà soát hệ thống chứng từ kế toán.
- Tư vấn xây dựng bộ máy kế toán, hệ thống tài khoản hữu hiệu nhất.
- Xây dựng quy trình tác nghiệp kế toán, hệ thống mẫu biểu chứng từ, báo cáo kế toán nội bộ phục vụ cho công tác quản lý

Thông qua dịch vụ tư vấn tài chính, kế toán sẽ giúp Quý khách:
- Tiết kiệm chi phí nhân công, đem lại hiệu quả kinh tế cao.
- Sử dụng các nguồn lực tài chính đem lại hiệu qu��� cao nhất
- Có được hệ thống các nội quy, phương pháp quản lý tài chính hiệu quả.
- Thiết lập lập hệ thống bộ máy kế toán khoa học, hợp lý, hệ thống sổ, tài khoản kế toán đồng bộ và các quy trình tác nghiệp chặt chẽ, hiệu quả nhất.