Chi tiết tin

[ - ] Text [ + ]
Tags:

Thông báo cập nhật Báo cáo Minh Bạch của NVT tháng 03/2023 về việc Báo tăng/ kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận Nguyễn Đức Trung

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

V/v Báo tăng kiểm toán viên

 

                                                               

                                                                 THÔNG BÁO CẬP NHẬT THÁNG 03/2023

                  �(Bổ sung thông tin Báo cáominh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán NhânTâm Việt)Tính đến 24/03/2023:

 

Tình hình báo tăng kiểm toánviên hành nghề được chấp thuận hành nghề kiểm toán năm 2023 của Công ty TNHH Kiểmtoán Nhân Tâm Việt tính đến 24/03/2023:

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

Thời gian báo tăng

 

 

Lý do

 

 

kiểm toán

Nam

Nữ

Số

Thời hạn

Từ

Đến

1

Nguyễn Đức Trung

1994

 

KTV

5815-2023-124-1

24/03/2023

31/12/2027

24/03/2023

Đăng ký bổ sung

Cập nhật lần cuối + 18/05/2023 9:54:00 SA
Lượt xem:587