Giới thiệu về Kiểm toán Nhân Việt

NVT-Công ty Kiểm toán Nhân Tâm Việt là nhà cung cấp các dịch vụ kiểm toándịch vụ kế toán, tư vấn tài chính kế toán, dịch vụ báo cáo thuế, tư vấn thuế chuyên nghiệp, được thành lập được thành lập ngày 22 tháng 9 năm 2006.Nền tảng của NVT là những kiểm toán viên thuộc thế hệ kiểm toán viên đầu tiên của Việt Nam, đã từng được đào tạo từ dự án EURO - TAPVIET, dự án đặt nền móng cho hoạt động kiểm toán chuyên nghiệp ở Việt Nam. 
Chủ tịch HĐTV/Tổng giám đốc: Lưu Thị Thúy Anh - SĐT: 0912.513.589
  • Tổng số: 20 - Trang 1/2
<loop> <li> <a href="{Href}" title="{ListItemKey}" class="linklienket"><img src="{Avatar}" alt="" border="0"/></a> </li> </loop> </ul> </div> <div class="nextss"> <input type="button" class="next"></div>