Chi tiết tin

Thông báo cập nhật Báo cáo Minh Bạch của NVT tháng 07/2023 về việc Báo giảm kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán)

CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN

NHÂN TÂM VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Báo giảm kiểm toán viên

 

                                                                THÔNG BÁO CẬP NHẬT

(Bổ sung thông tin Báo cáo minh Bạch của Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt)

Tính đến 14/07/2023:

Theo quyết định của UBCK nhà nước số 591/QĐ-UBCK ngày 14/07/2023 về việc đình chỉ tư cách Kiểm toán viên được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán, Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt báo giảm kiểm toán viên hành nghề được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2023 tính đến 14/07/2023:

 

STT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề

kiểm toán

Thời gian báo giảm

Lý do

Nam

Nữ

Số

Thời hạn

 

 

Từ

Đến

 

 

1

Nguyễn Văn Tân

1982

 

PTGĐ

5348-2020-124-1

01/01/2023

31/12/2023

14/07/2023

Vi phạm hồ sơ kiểm toán

2

Phạm Văn Tuân

 

1990

KTV

4497-2023-124-1

18/01/2023

31/12/2023

14/07/2023

Vi phạm hồ sơ kiểm toán

 

DH

Lượt xem:35